Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

NameraObjava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti


Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) objavlja namero za sklenitev pogodbe za ustanovitev služnosti v javno korist, in sicer za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje obvezne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Služnostna pravica zajema gradnjo, uporabo in nadzor infrastrukturnega objekta, upravljanje in vsa potrebna dela za nemoteno delovanje, odpravo okvar, rekonstrukcije in v ta namen neoviran dostop, izključno v obsegu kot ga določajo zakon, podzakonski predpisi  in pogodba o ustanovitvi služnosti na parc. št. 53/8 k. o. 1230-Vič, po metodi neposredne pogodbe s služnostnim upravičencem ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d..

V Ljubljani, dne 07.06.2017.


Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe


Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parcele št. 53/9 k. o. 1230 Vič, s kupcem ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d..

V Ljubljani, dne 07.06.2017.


Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe


V skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 s spremembami) ter 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 s spremembami) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu poslovnih prostorov za eno pisarno v skupni izmeri 20,7 m2 v pritličju objekta na naslovu Večna pot 2, Ljubljana, št. stavbe 750, ki stoji na parc. št. 53/8 k. o. 1723 Vič, z najemnikom Športne dejavnosti, Luka Trekman s. p., Cesta na Brdo 70, 1000 Ljubljana za čas enega leta.

V Ljubljani, dne 24.05.2017

Izpostavljeno


Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se