Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

INFRASTRUKTURNI PROGRAM
GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

 

 OSNOVNI PODATKI


Šifra programa: I0-0012-0404
Naslov programa: Infrastrukturna skupina GIS
Izvajalec programa: Gozdarski inštitut Slovenije (0404)
Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Vodja programa: Marko Bajc
Trajanje programa: 2015 – 2020
Organizacijske enote: 1. Raziskovalna in druga infrastruktura GIS
Kontakt: Marko Bajc
  tel. +386(0)1 200 78 10
  e-mail: marko.bajc@gozdis.si

 VSEBINE DELA ISGIS

 

Dejavnost Infrastrukturne skupine Gozdarskega inštituta Slovenije (ISGIS) je vsebinsko razdeljena na šest delovnih sklopov. Ključni cilji in naloge ISGIS po posameznih delovnih sklopih so:


DS1 – Laboratoriji GIS

Podpora dejavnosti laboratorijev GIS in v njih prisotne raziskovalne opreme predstavljajo prednostno nalogo infrastrukturnega programa. ISGIS zagotavlja materialno podporo in organizacijo rednih vzdrževanj, kalibracij, validacij; nabave osebnih varovalnih sredstev za laboratorijsko osebje; zbiranja in odvoza laboratorijskih odpadkov. Sodelujemo pri pripravi strategije vpeljevanja mednarodnih laboratorijskih standardov in akreditacij, podpiramo izvajanje krožnih testov ter sodelujemo pri pripravi standardnih operativnih protokolov in cenikov za raziskovalno opremo GIS.DS2 – Zbirke GIS

Zagotavljanje materialne podpore in organizacije hrambe materialnih zbirk GIS (mikoteka, herbarij) in priprava ter urejanje registra materialnih in podatkovnih zbirk GIS. Razvoj poenotenih postopkov za vnašanje in evidentiranje novih vnosov.DS3 – Trajne raziskovalne ploskve GIS

Priprava in urejanje registra ter sooblikovanje metodologije za vzpostavitev in vzdrževanje mreže trajnih raziskovalnih ploskev GIS. Podpora ureditvi Gozda eksperimentov za stavbo GIS. Materialna in organizacijska podpora vzdrževanju, kalibracij in posodobitev merilnih naprav na raziskovalnih ploskvah.DS4 – Računalniška infrastruktura GIS

Podpora vzdrževanja in posodobitev strežnikov GIS, sofinanciranje letnih licenc raziskovalne programske opreme ter dela vzdrževalca računalniške infrastrukture GIS.DS5 – Založništvo GIS

Sodelovanje pri pripravi celostne strategije vzdrževanja gozdarske knjižnice, enota GIS. Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema arhiviranja projektne in programske dokumentacije ter dokumentacije uprave GIS; v okviru zmožnosti dodeljenih sredstev tudi sofinanciranje nakupa dostopa do znanstvene periodike.DS6 – Druga infrastruktura in vodenje programa

Aktivno sodelovanje pri pripravi prijav na nacionalne programe sofinanciranja energetske sanacije javnih stavb (glavna stavba GIS in rastlinjak), priprava plana prednostnih investicijsko vzdrževalnih del v stavbi GIS in ostalih nepremičninah s katerimi upravlja GIS in priprava prijave za sofinanciranje le-teh. Koordinacija aktivnosti iz naslova investicijsko vzdrževalnih del – planirana obnova pritličja desno za potrebe novih strateških najemnikov; odprava arhitetktonskih ovir za invalide in gibalno ovirane osebe.

 

 


 

PREDSTAVITEV LABORATORIJEV (povezava)

 
SEZNAM KLJUČNE RAZISKOVALNE OPREME

 

Motorizirani pokončni raziskovalni mikroskop ZEISS AxioImager.Z2

 

Motorizirani pokončni raziskovalni mikroskop ZEISS AxioImager.Z2 omogoča kontrastne tehnike svetlo polje, temno polje, diferenčni interferenčni kontrast, mikroskopijo s polarizirano svetlobo in fluorescenčno osvetlitvijo. Opremljen je z motorizirano glavo za menjavo objektivov (povečave objektivov 1.25x, 5x, 10x, 20x, 40x in 100x) ter s samodejnim prepoznavanjem vstavljenih objektivov. Reflektorski revolver je prav tako motoriziran in omogoča avtomatsko prepoznavanje vstavljenih filtrov. Motoriziran pomik po z-osi omogoča fokusiranje na 10 nm natančno. Objektno mizico je mogoče zarotirati za 240°. Mikroskop je opremljen z visoko-občutljivo kamero AxioCam MRc5. Programska oprema ZEN pro 2012 blue edition omogoča kontrolo mikroskopa, zaporedne posnetke v času in večkanalne posnetke. Zajete posnetke je možno združevati v panoramske posnetke in posnetke z izboljšano globinsko ostrino.


Oprema je bila nabavljena v sklopu EU infrastrukturnega projekta EUFORINNO (RegPot No. 315982).

 


Povezava


Rastni komori RK-5545 CH CO2 (Kambič laboratorijska oprema)


Rastni komori RK-5545 CH CO2 sta namenjeni gojenju gozdnih rastlin in njihovih simbiontov v kontroliranih pogojih. Omogočata nadzor nad temperaturo, relativno zračno vlago, koncentracijo dodanega CO2 in pogojev osvetlitve. Programska oprema omogoča neprekinjeno spremljanje in beleženje parametrov v komorah na daljavo. Komori sta nameščeni v namenskem laboratoriju z zadrževalnimi ukrepi in sta namenjeni raziskavam odziva rastlin in njihovih simbiontov na specifične okoljske razmere (npr. predvidene podnebne spremembe) ter ugotavljanje vpliva le teh na biološko raznovrstnost, ohranjanje gozdnih genskih virov, dinamiko obrata korenin in micelija ter kroženje ogljika in drugih elementov.


Oprema je bila nabavljena v sklopu EU infrastrukturnega projekta EUFORINNO (RegPot No. 315982).
Masni spektrometer za analize stabilnih izotopov IsoPrime100 sklopljen z elementnim analizatorjem vario PYRO cube (TC/EA-IRMS sistem)


Laboratorij za stabilne izotope na Gozdarskem inštitutu Slovenije je opremljen s TC/EA-IRMS sistemom, ki ga sestavljata elementni analizator in masni spektrometer za stabilne izotope. Analizni sistem sestavljata visoko-temperaturni elementni analizator Vario PYRO cube (Elementar, Nemčija) in kontinuirno pretočni masni spektrometer za analizo stabilno-izotopskih razmerij IsoPrime100 (Isoprime, Velika Britanija). Sistem omogoča kvalitativno določanje vsebnosti in izotopskih razmerij H, C, N, O in S v trdnih in tekočih vzorcih. Elementni analizator deluje v dveh načinih - CNS načinu (analize C, N in S) in visokotemperaturnem piroliznem načinu (analize H in O), ki omogočata sežig vzorcev pri temperaturah med 950 in 1450 C. Nastale plinaste faze kontrolirano vodimo do masnega spektrometra, s katerim določimo razmerje stabilnih elementov v vzorcih.


Oprema je bila nabavljena v sklopu EU infrastrukturnega projekta EUFORINNO (RegPot No. 315982).

 Povezava Vario Pyro Cube

Povezava IsoPrime100


Sistem za lasersko mikrodisekcijo PALM MicroBeam


Glavni komponenti sistema za lasersko mikrodisekcijo sta invertni mikroskop ZEISS ter izvor laserske svetlobe PALM (valovna dolžina 355 nm). Sistem za lasersko mikrodisekcijo je primeren za mikroskopske preparate, pripravljene na običajnih objektnih steklih ter na membranskih objektnih steklih, primerni pa so tudi mikroskopski vzorci na nekaterih drugih podlagah. Vzorci so lahko nativni, obarvani, fiksirani v formalinu in vklopljeni v parafin (FFPE) ali pripravljeni s kriomikrotomom. Laserski žarek je tako natančen, da je mogoče izrezovanje posameznih celic in celo posameznih kromosomov. Izrezani elementi se s pomočjo laserskega pulza brezkontaktno katapultirajo v zbirno posodico, ki se nahaja nad preparatom. Katapultiranje vzorca v nasprotni smeri gravitacije pomeni prednost pred podobnimi sistemi, saj se na ta način prepreči kontaminacija izrezanih vzorcev. Sistem je opremljen z nosilcem za eno ali dve zbirni posodici. Vzorce, pripravljene na ta način, lahko neposredno uporabimo za izolacijo DNK, RNK in proteinov.  
Tehnične specifikacije:
-    invertni mikroskop ZEISS AxioObserver.Z1 (objektivi 5x, 20x, 40x, 63x, 100x imerzijski, filtri za avtofluorescenco, FITC in TexasRed)
-    izvor laserske svetlobe PALM MicroBeam
-    kamera AxioCam Icc1
-    vir fluorescentne osvetlitve HXP 120V
-    vir halogenske osvetlitve HAL100
-    motorizirana objektna mizica PALM RoboStageII z možnostjo vpenjanja treh objektnih stekel ter odprtino za preverjanje vzorca v zbirni posodici (CapCheck)
-    motoriziran nosilec zbirnih posodic PALM CapMoverII s kolektorji SingleCap 500, SingleTube500 ter TubeCollector 2x500, ki so namenjeni za 500 µl zbirne posodice
-    PALM RoboSoftware 4.6
-    Dodatna oprema: VivaTome (sistem za izdelavo optičnih rezin živih vzorcev), programska oprema ZEN, kamera AxioCam MRm


Varian AA DUO AAS (240 FS & 240 Z)

 (paket 12)


VARIAN AAS 240FS je plamenski atomski absorpcijski spektrometer, s katerim določamo vsebnosti kovin v kapljavinastih vzorcih. Območje občutljivosti sega do ppm območja, v nekaterih primerih pa tudi nižje, odvisno od elementa, ki ga določamo. Opremljen je s SPS 3 avtomatskim podajalnikom vzorcev, kar napravi analize hitre in ponovljive.

Proizvajalec: link

 


VARIAN AAS 240Z je atomski absorpcijski spektrometer z elektrotermično atomizacijo in Zeemanovo korekcijo ozadja, s katerim določamo vsebnosti kovin v kapljavinastih vzorcih. Območje občutljivosti sega do ppb območja, v nekaterih primerih pa tudi nižje, odvisno od elementa, ki ga določamo. Opremljen je z GTA 120 avtomatskim podajalnikom vzorcev, kar napravi analize hitre in ponovljive.

Proizvajalec: link

 

 Zamenjava in dopolnitev opreme v laboratoriju za gozdno fiziologijo in genetiko & Slovenska gozdna genska banka

 

Applied Biosystems GeneAmp® 9700 PCR System je termostat za izvajanje reakcij pomnoževanja s polimerazo (PCR) s kapaciteto do 96 vzorcev. Uporabljamo sistem s srebrno in sistem z zlato prevleko termostatiranega bloka.
Proizvajalec: link


Vakuumski koncentrator Eppendorf Concentrator 5301 uporabljamo za koncentriranje majhnih volumnov raztopin in odstranjevanje alkoholov pri vzorcih shranjenih v le-teh.
Proizvajalec: link


Bio-Rad Gel Doc digitalni sistem za zajem slike. Uporablja se za različne analize, vendar predvsem za slikanje in pregledovanje agaroznih in poliakrilamidnih gelov, v katerih elektroforetsko ločujemo fragmente DNK. Različni filtri omogočajo uporabo različnih barvil, ki se vežejo na nukleinske kisline.

Proizvajalec: linkBio-Rad DCode univerzalni sistem za zaznavanje mutacij je vertikalni elektroforetski sistem za poliakrilamidne gele, ki ga uporabljamo  za zaznavanje točkovnih mutacij DNK z metodami SSCP, DGGE, TTGE in CDGE.

Proizvajalec: link

 

Bio-Rad Sub-Cell horizontalni elektroforetski sistemi za ločevanje fragmentov nukleinskih kislin v agaroznih gelih glede na njihovo velikost. Uporabljamo sisteme Sub-Cell GT Cell in Sub-Cell Model 96 Cell.
Proizvajalec: link

 

Pretvornike Bio-Rad serije PowerPac uporabljamo kot vir napetosti za elektroforetske sisteme DCode in Sub-Cell.

Proizvajalec: link

 

Zaščitna laminarna vertikalna komora Iskra PIO LFVP12 zagotavlja varno delo operaterju, nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1 in preprečuje kontaminacijo okolice.

Proizvajalec: link


Inkubator s stresalnikom Kambič IS-200K uporabljamo za gojenje celičnih kultur v tekočih gojiščih.
Proizvajalec: link


Thermo Scientific Heraeus HFU 486 400-litrski zamrzovalnik za hranjenje bioloških vzorcev pri temperaturah do -86°C. Uporabljamo ga za dolgotrajnejše hranjenje bioloških vzorcev, zlasti ekstraktov DNK, kar podaljšuje njihovo obstojnost v primerjavi s hranjenjem v običajnih zamrzovalnikih (do -20°).

Proizvajalec: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metrohm IC Modular System for anions an cations.

(paket 11)

Modularni sistem za ionsko kromatografijo Metrohm je sodoben način določanja več ionov hkrati. Trenutno sta na GIS aktivni metodi za določanje anionov in kationov (anionska kolona A supp 5-150 in kationska kolona C4-150) v vodnih vzorcih. Z avtomatskim podajalcem vzorcev 766 Sample Processor je delo hitro in neodvisno od delovnega časa zaposlenih, saj lahko analize potekajo po sistemu 24/7.

 

Proizvajalec: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raziskave molekularne ekologije gliv in gozdne favne


Applied Biosystems Prism 310 Genetic Analyzer je avtomatiziran enojni kapilarni sistem za genetske analize kot so ugotavljanje zaporedja nukleotidov (sekveniranje) in fragmentne analize. Sistem vključuje računalniško strojno in programsko opremo.
Proizvajalec: link

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raziskave ekspresije genov v luči prilagajanja gozdnih ekosistemov na okoljske spremembe

(paket 13)

 

Appled Biosystems 7500 Real-Time PCR System je integriran in vsestranski sistem za detekcijo in kvantifikacijo tarčnih zaporedij nukleinskih kislin (DNK ali RNK) na osnovi reakcije pomnoževanja s polimerazo (PCR). Njegova uporabnost vključuje analize genske ekspresije in standardizirane protokole za zaznavo prisotnosti različnih organizmov. Omogoča analizo do 96 vzorcev hkrati.

Proizvajalec: link

 

Retsch Mixer Mill MM301 je naprava namenjena finemu drobljenju in homogenizaciji najrazličnejših materialov, ki vključujejo vse tipe rastlinskega materiala, minerale, kosti ipd. Omogoča ponovljivo in učinkovito drobljenje ob hkratnem mešanju in homogenizaciji vzorca. Uporaba specialnih nosilcev omogoča hkratno fizično disrupcijo bioloških vzorcev v procesu ekstrakcije DNK/RNK.

Proizvajalec: link

 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5804R je namenjena ločevanju materialov z različnimi gostotami – sedimentacija pri visokih ekvivalentih težnostnega pospeška. Naprava je tudi termostatirana (-9°C do +40°C) kar omogoča obdelavo vzorcev in postopke, ki so občutljivi na temperaturne spremembe (npr. celične kulture).

Proizvajalec: link

 

Pipete Eppendorf Reference® Plus in Research® Plus so nepogrešljiv laboratorijski pripomoček za natančno in ponovljivo odmerjanje želenih volumnov tekočin. V našem laboratoriju uporabljamo pipete z nastavljivim volumnom Reference® Plus 0.5–10μl, 10–100μl, 50–200μl, 100–1000μl; Research® Plus 0.5–5ml, 8-kanalna 10–100μl.

Proizvajalec: link

 

Laminarna vertikalna komora Iskra PIO serija LFV9 zagotavlja varno delo operaterju in nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1. Opremo uporabljamo za postopke in vzorce, kjer je nujna zaščita pred kontaminacijo iz zunanjosti (ekstrakcija DNK/RNK, priprava gojišč), sami vzorci pa ne predstavljajo grožnje za okolico.

Proizvajalec: link

 

Posode za shranjevanje tekočega dušika. Izolirane aluminijaste posode za shranjevanje tekočega Chart Ferox Euro-Cyl 230/4 in Statebourne Cryolab 25 in terenske transportne posode za tekoči dušik Air liquide Voyageur 2 in 5. Tekoči dušik je potreben za zamrzovalno drobljenje biološkega materiala, katerega ne moremo obdelati z drugimi postopki (npr. rastlinski material z visoko vsebnostjo smol), dolgotrajno shranjevanje bioloških vzorcev.

Proizvajalci: link1 link2 link3

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekofiziološke raziskave gozdnega drevja

(paket 12)

 

BTC Video Mikroskop za snemanje v minirizotronih

Avtor: Marko Bajc

 Avtor: Marko Bajc

 

Proizvajalec: Bartz Technology Corporation


BTC video sistem je bil razvit za zajemanje slik v prosojnih ceveh, vstavljenih v tla. Kamero se ročno pomika po prosojni cevi in zajema slike tal. Sistem je sestavljen iz kamere, pretvornika video signala in prenosnika. Napajanje omogočajo zunanji akumulatorji, ki zagotavljajo večurno avtonomijo sistema. Zajemanje slik in upravljanje s kamero poteka preko aplikacije na prenosniku. Vidno polje kamere se lahko spreminja od 18 mm do 3 mm horizontalno. Pretvornik in prenosnik sta spravljena v zaščitnem vodotesnem kovčku, prav tako je tudi glava kamere zaščitena pred vdori vode.

 

Oprema za merjenje fotosinteze in sekvestracije ogljika v gozdnih ekosistemih (Lli_COR 6400 z dvema dodatnima enotama, sonde za odvzem talnih vzorcev za določitev ogljika)

Opis opreme: .pdf

 

H2O gas analyzer je namenjen merjenju priraščanja dreves v kratkih časovnih intervalih (30 min.), merjenju pretoka ksilemskega soka, merjenju fotosintetske aktivnost ter dihanja pri iglavcih in listavcih.

Opis opreme: .pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Preučevanje, napovedovanje in simulacija pojava gozdu škodljivih organizmov

 (paket 13)


Avtoklav
Kambič A65-V je potreben za pripravo gojišč za izolacijo, gojenje različnih organizmov, sterilizacijo laboratorijske opreme, uničenje bioloških odpadkov, kar preprečuje pobeg škodljivcev ter patogenov v okolje.
Tehnična specifikacija: delovni volumen cca. 60 L, ima zaprt sistem za uporabo iste vode za večkratno sterilizacijo ter hkrati onemogoča izpust pare v delovni prostor. Avtoklav ima funkcijo hitrega hlajenja. Avtoklav ima mikroprocesorski nadzor, omogoča nastavitev različnih programov. Temperaturno območje sterilizacije med 100°C in 138°C; čas sterilizacije med 1 in 120 min; čas sušenja 1 do 120 min; sušenje v vakuumu. Sterilizacijska komora, rezervoar vode, vrata, pladnji so izdelani iz nerjavečega jekla. Napetost - 3 x 380 V; priključna moč - 4200 W; prikaz temperature je digitalni, prikaz tlaka je digitalni in analogni.

 

Inkubator Kambič I-190CK omogoča gojenje gliv, bakterij v kontroliranih pogojih z določeno temperaturo in stopnjo cirkulacije zraka. Poleg tega predstavljajo inkubatorji zaprt prostor za gojenje različnih kultur organizmov, ki so lahko potencialno patogeni za rastline, ljudi in živali, kar zmanjša možnost kontaminacij tako izolatov kot tudi zunanjega prostora in osebja.
Tehnična specifikacija: inkubator (2 kosa), delovni volumen cca. 190 L s hladilnim agregatom, ki omogoča delovanje v temperaturnem območju od 0°C do +100°C. Inkubator omogoča cirkulacijo zraka (prisilna cirkulacija z ventilatorjem); digitalna kontrola hitrosti ventilatorja. Notranji materiali so iz nerjavnih materialov. Vgrajeni mikroprocesorski krmilnik omogoča inkubatorju nastavitev različnih programov delovanja (do 10 uporabniških nastavitev, znotraj posameznega programa je možna nastavitev spreminjanja temperature po časovnih intervalih). Prikaz temperature je digitalni. Priključna moč: 1,1 kW; električna napetost: 230 V.

 

Stresalnik Labnet Orbit 1900 (s ploščami) omogoča stresanje tekočin, kar je pomembno pri tekočem gojenju kultur različnih organizmov. Tehnična specifikacija: stresalnik (s ploščami) ima nastavljivo št. vrtljajev, orbita 19 mm. Dimenzije cca. 400 × 470 × 200 mm.


Pipete Research Plus za pripravo razredčitev, odmerjanje reagentov, pripravo gojišč, idr.
Tehnična specifikacija: komplet pipet za odmerjanje volumnov od 0.1 µL do 10 mL.

 

Ostala oprema: Vrtinčnik Vibromix10, Homogenizator, Vertikalna laminarna komora, Centrifuga

 

Računalniška strojna in programska oprema, ki zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito upravljanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami; celovito rešitev prikazovanja kart in prostorskih podatkov preko spleta; integrirano strežniško infrastrukturo, t.j. strojna oprema s primernim operacijskim sistemom.

Tehnična specifikacija: strojna in programska oprema - Strežnik Fujitsu Siemens RX300 S2; Windows Server 2003 R2 Standard Edition 70× User CAL; SQL Server 2005 Standard Edition; ESRI ArcIMS 9.1.

 

 

 Paket 16Shimadzu TOC analizator s TN modulom in z avtomatskim podajalnikom vzorcev (TOC-L+TNM-L+ASI-L)

 

Z elementnim analizatorjem Shimadzu TOC-L+TNM-L določamo vse oblike ogljika (organski, anorganski, celokupni) in celokupni dušik v tekočih vzorcih. Območje merjenja je od 4 ppb do 30.000 ppm za vse oblike ogljika in 5 ppb do 10.000 ppm za celokupni dušik. S pomočjo avtomatskega podajalnika vzorcev je delo v največji možni meri avtomatizirano in avtonomno.


Genetski analizator ABI 3500


Najsodobnejši visoko avtomatizirani osemkapilarni sistem proizvajalca Applied biosystems (Thermo Fischer Scientific), ki deluje na  principu kapilarne elektroforeze visoke ločljivosti. Sistem se prednostno uporablja za izvajanje fragmentne analize mikrosatelitnih markerjev, na njem pa se izvajajo tudi analize ugotavljanja nukleotidnega zaporedja (sekvenciranje) »po Sangerju«, različne druge analize fragmentov DNA (npr. tRFLP), validacija SNP markerjev idr. Detekcija fragmentov DNA temelji na vzbujanju fluorescence s polprevodniškim laserjem valovne dolžine 505 nm in detekciji vzbujene fluorescence s CCD kamero s širokim dinamičnim obsegom (do 32.000 RFU). Sistem 3500 ima avtomatski podajalnik vzorcev, ki sprejme dve 96-mestni PCR plošči hkrati. Za primarno analizo podatkov je sistem opremljen s programsko opremo GeneMapper v5.

Povezava

 
Elementni analizator Elementar vario MAX cube CNS

 


Z elementnim analizatorjem Elementar vario MAX cube CNS določamo celokupne ogljik, dušik in žveplo v trdnih ali kapljevinskih vzorcih. Območje merjenja je od nekaj 100 ppm do 100 %, pri zatehtah vzorca do 5 gramov. Z avtomatskim podajalnikom vzorcev delo lahko optimiziramo tako, da potekajo analize 24 ur na dan. 


Povezava


Ionski kromatograf Metrohm 850 Professional IC

 


Z ionskim kromatografom Metrohm 850 Professional IC določamo vse analite, ki so topni v vodi, odvisno od ustrezne kolone. V sistemu 850 Professional IC uporabljamo koloni za nižje organske kisline ter sladkorje. Z avtomatskim podajalnikom vzorcev 858 Professional Sample Processor omogočamo delovanje aparata 24 ur na dan.

 
Povezava

 Deaglomerator Fritsch Pulverisette 8

 

Z deaglomeratorjem Fritsch Pulverisette 8 pripravljamo zračno suhe vzorce tal v enem koraku: najlonske krtačke drobijo konglomerate zemlje in jih istočasno prisilno sejejo skozi 2 mm sito – naš vzorec, pripravljen za nadaljnje analize. Korenine in skelet, večji od 2 mm, pa ulovimo posebej.

 
Naziv opreme: Nadgradnja optičnega in molekularnega modula v laboratoriju za varstvo gozdov GIS


Zamrzovalnik -85C; u9425-0001_B02 Innova U360, CO2 Back Up

Zamrzovalna omara, ultrafreezer (shranjevanje vzorcev do –86°C).


Povezava
Mastercycler nexus GSX1


Gradientni PCR.

 


Povezava
Centrifuga 5430, Rotor F-35-6-30 in A-2-MTP

 

Centrifuga - možnost centrifugiranja epic (1,5/2 ml), PCRplošč in 15/50 ml epruvet.

Povezava 

Thermomixer - inkubator in mešalnik


Aparat omogoča mešanje (od 300 do 3000 rpm) in sočasno segrevanje v območju T(sobna) + 15°C do 100°C. Konfigiracija omogoča segrevanje brez kondenzacije reakcijskih mešanic.


Povezava

 uCuvette G1.0

 

Kiveta skupaj z BioPhotometer Plus omogoča meritve absorbance majhnih volumnov (cca. 1,5 ml); območje merjenja je od 180 nm do 2000 nm.

PovezavaHomogenizator Precellys Evolution


Homogenizator omogoča mletje in homogenizacijo mokrih in suhih vzorcev ter je primeren za razbitje celic in posledično ekstrakcijo nukleinskih kislin (multidimenzionalno kroglično gibanje; beadbeating). Aparat omogoča obdelavo večjega števila vzorcev v različnih velikostnih območjih (24 x 2 ml; 12 x 7 ml; 6 x 15 ml) pri hitrostih od 4500 do 10 000 rpm.

PovezavaStereomikroskop Olympus SZX 16


Binokular(lupa) z zvezno povečavo od cca 5× do 150× z opremo za fotografijo in s programom za obdelavo slik.Povezava


Raziskovalna infrastrukturna oprema: Rekonstrukcija infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov na zdravje gozdov (paket17)


Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Seznam opreme:

 • Stereomikroskop Olympus SZX 16 z opremo
 • Zamrzovalni sistem za mikrotomom
 • Gibljiva odsesovalna roka – sistem odsesovanja hlapov
 • Zaščitna biološka komora
 • Zaščitna PCR komora
 • Mešalni mlin
 • Elektronska pipeta
 • Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce


Odgovorne osebe: Barbara Piškur, Nikica Ogris, Špela Jagodic, Zina Devetak
Dostopnost: Oprema je dostopna zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru in v skladu s Poslovnikom kakovosti LVG.
Cena uporabe posameznega kosa opreme je odvisna od operaterja, vzorca in uporabljene metodologije:

 • shranjevanje in obdelava vzorcev (brezplačno oziroma po dogovoru)
 • delo v zaščitnih komorah (vključen operater LVG, uvajanje): od 10 EUR/uro
 • delo z optičnimi sistemi: cena za neizučenega operaterja (vključen operater LVG, shranjevanje podatkov): 30,12 eur/uro; cena za izučenega uporabnika 18,07 eur/uro 

Oprema za izvedbo meritev turbulentnih tokov ogljikovega dioksida, vodne pare in metana med ekosistemom in atmosfero po metodi Eddy Covariance (Paket 17)


Opis:
V okviru nabav raziskovalne opreme iz Paketa 17 smo realizirali nabavo kompleta mikrometeorološke opreme za izvedbo meritev in izračun turbulentnih tokov ogljikovega dioksida (CO2), vodne pare (H2O) in metana (CH4) med ekosistemom in atmosfero po mednaroni priznani metodi Eddy Covariance. Oprema je sestavljena iz infrardečih analizatorjev za metan, ogljikov dioksid in vodno paro ter iz tridimenzionalnega ultrazvočnega senzorja za meritve vetra in temperature za posamezni infrardeči analizator. Meritve neto izmenjave plinov med ekosistemom in atmosfero z metodo Eddy covariance potekajo nad ekosistemom, v plasti kjer zračni tokovi niso več pod vplivom vegetacije. Dobra lastnost metode je, da lahko ob primerni višini stolpa izmerimo izmenjavo plina (npr. CO2 in CH4) za kateri koli ekosistem ne glede na heterogenost. Metoda potrebuje vhodne podatke o hitrostih vetra v vseh treh smereh (x, y, z) in podatke o koncentraciji spremljanega plina, npr. CO2, ter temperaturo posnete s frekvenco vsaj 10 Hz. Obdelava surovih podatkov poteka po ustaljenih in priznanih metodologijah, ki so jih predlagali številni raziskovalci (Aubinet et al., 2000; Webb et al., 1980; Foken and Wichura, 1996; Reichstein et al., 2005; Papale et al., 2006; Richardson and Hollinger, 2007; Lasslop et al., 2010). Po uspešni obdelavi teh surovih podatkov dobimo polurne vrednosti izmenjav ogljikovega dioksida (CO2), vodne pare (evapotranspiracija - H2O) in metana (CH4) za preučevani ekosistem.

Odgovorna oseba: Mitja Ferlan

Dostopnost: Oprema je dostopna in namenjena za uporabo izmere neto izmenjave spremljanih plinov med izbranim ekosistemom in atmosfero. Na voljo je zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo in vodstvom GIS in oddelka GEKO.

Cena uporabe: Meritve se morajo izvajati na enem mestu več časa, npr. vsaj mesec dni.
-    Cena za neizučenega operaterja (vključen operater GIS):  2.400,00 eur/mesec
-    Cena za izučenega uporabnika: 1.200 eur/mesec


 

 

 

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se