Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Gozdarski inštitut SlovenijeGozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena  s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog  in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja tudi javni službi v interesu države, gozdarsko in okoljsko javno službo.

Inštitut z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja  v vse pore trajnostnega razvoja družbe. Lahko rečemo, da je inštitut znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.

Naloge zapisane v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB7)


73. člen
(1) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva.

(2) Gozdarski inštitut Slovenije je pravna oseba s statusom javnega raziskovalnega zavoda.

74. člen
(1) Gozdarski inštitut Slovenije poleg raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje naloge javne gozdarske službe:
-    usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov;
-    usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostično – diagnostično službo za gozdove;
-    strokovno usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost;
-    razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za gozdove;
-    pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za opravljanje del v gozdovih.

(2) Gozdarski inštitut Slovenije ima naslednja javna pooblastila:
-    izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah;
-    opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.

(3) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja program statističnih raziskav za gozdove in druge naloge, predvidene z aktom o ustanovitvi in statutom.


Raziskovalni program inštituta


Raziskovalni program GOZDNA BIOLOGIJA, EKOLOGIJA IN TEHNOLOGIJA, katerega podpira INFRASTRUKTURNI PROGRAM GIS s sodobno laboratorijsko opremo, kolekcijami in raziskovalnimi ploskvami,  je organiziran v šestih oddelkih, ki raziskujejo gozd za trajnostni razvoj družbe v harmoniji z okoljem:

Javna gozdarska služba


V okviru Javne gozdarske službe Gozdarskiinštitut Slovenije izvaja intenzivni nadzor gozdov, usmerja in strokovno vodi stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, vodi poročevalsko-diagnostično službo za gozdove, razvija informacijski sistem za potrebe raziskovanja stanja gozdov ter spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost.

Inštitut si v okviru javne gospodarske službe prizadeva tudi za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanju njihove biotske pestrosti ter nadaljnjemu razvoju sistema in organizacije gozdarstva ter gozdarske politike v Sloveniji.

Javna okoljska služba


V okviru Javne okoljske službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti za izvajanje monitoringa emisij in ponorov toplogrednih plinov, nastalih zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva. Slovenija se je kot podpisnica Okvirne konvencije Združenih narodov o klimatskih spremembah zavezala letno poročati o nastalih emisijah in ponorih toplogrednih plinov. Prav tako je Slovenija podpisnica Kjotskega protokola, ki države podpisnice zavezuje k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov glede na raven iz leta 1990 (za Slovenijo iz leta 1986). Kjotski sporazum omogoča fleksibilnost pri načinu doseganja zmanjševanja emisij. Države lahko na primer delno odtehtajo svoje izpuste toplogrednih plinov na račun gozdov, ki nase vežejo ogljikov dioksid in ga tako odstranijo iz ozračja.

 

Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2)


  • izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah
  • opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom

Založništvo


Založba Silva Slovenica


Publiciranje Gozdarskega inštituta Slovenije poteka znotraj Založbe Silva Slovenica. V okviru založbe GIS v soizdajateljstvu z BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter BF Oddelek za lesarstvo izdaja zbirko Studia Forestalia Slovenica ter Acta Silvae et Ligni (prej Zbornik gozdarstva in lesarstva).

Prosti dostop do publikacij sodelavcev inštituta:

Repozitorij SciVie    


Prost dostop do publikacij raziskovalcev s področja znanosti o življenju, okolju in zemlji zagotavlja Repozitorij SciVie, katerega nosilna inštitucija je inštitut, v konzorcij pa so vključeni tudi Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za Biologijo ter Oddelek za lesarstvi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V SciVie so vključene tudi vse objave revij in serijskih monografskih publikacij založbe Silva Slovenica, za katere je bilo pridobljeno soglasje za prosti dostop. SciVie je odprt tudi za vključitev drugih inštitucij iz Slovenije in tujine.

Sodelovanje doma in v tujini


Gozdarski inštitut Slovenije uspešno sodeluje s slovensko gozdarsko, lesno in naravovarstveno prakso, kot tudi s pedagoškimi in drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Sodelavci gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih programih in projektih, med katerimi koordinirajo projekte  IEE (BIOMASS TRADE CENTER 2), SEE (ID:WOOD), FP7 EU RegPot (EUFORINNO), LIFE+ (LIFEGENMON) idr.Gozdarski inštitut Slovenije

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se