Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Doc. dr. Boštjan Pokorny


Ime Priimek: Doc. dr. Boštjan Pokorny
Telefon: 03 898 19 30
E-naslov: bostjan.pokorny@erico.si
Oddelek: Oddelek za gozdno ekologijo
Funkcije:
Področje dela: Ekologija divjadi

Življenjepis

Splošno:
• akademski naziv: dr. gozdarskih znanosti (doktoriral 28. 10. 2013);
• pedagoški naziv: docent za področje Ekologija (izvoljen 6. 5. 2010);
• znanstveni naziv: znanstveni sodelavec.

Zaposlitve:
• od leta 1997 zaposlen na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo Velenje kot raziskovalec na področju ekologije, s poudarkom na onesnaženosti okolja, ekologiji prostoživečih živali in upravljanju s populacijami divjadi;
• od aprila 2005 dopolnilno zaposlen kot raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije;
• od februarja 2013 dopolnilno zaposlen kot visokošolski učitelj na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje (VŠVO), od aprila 2013 pa tudi kot dekan te šole.

Vodstvene funkcije in sposobnosti:

• vodja >50 raziskovalnih in izvedbenih projektov;
• od aprila 2004 vodja Oddelka za raziskovalno dejavnost oz. področja Ekoloških in okoljskih raziskav na inštitutu ERICo Velenje (7 zaposlenih v letu 2013);
• od avgusta 2004 pomočnik direktorja ERICo Velenje (53 zaposlenih v letu 2013);
• od januarja 2005 do decembra 2007 predsednik Znanstvenega sveta ERICo Velenje;
• od oktobra 2006 član Senata Visoke šole za varstvo okolja Velenje;
• od aprila 2013 dekan Visoke šole za varstvo okolja Velenje.

Pedagoške aktivnosti:
• docent za področje »Ekologija« (izvolitev veljavna do 5. 5. 2015);
• nosilec predmetov »Upravljanje s populacijami prostoživečih živali« in »Bioindikacija in biomonitoring« na VŠVO Velenje;
• nosilec predmetov »Ekotoksikologija«, »Ekoremediacije«, »Upravljanje s populacijami velikih vretenčarjev«, »Sistemska zoologija« in »Terenski praktikum« na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), Univerza na Primorskem;
• gostujoči predavatelj pri predmetu »Lovstvo« (BF, Oddelek za gozdarstvo);
• mentor pri izdelavi ene doktorske disertacije (BF, Univerza v Ljubljani) in ene magistrske naloge (Univerza v Novi Gorici);
• mentor večjemu številu dodiplomskih študentov.

Sposobnost za spodbujanje mladih raziskovalcev k vrhunskemu raziskovalnemu delu:
• mentor dvema mladima raziskovalkama z uspešno zaključenim doktorskim študijem: dr. Nataša Kopušar – ERICo (2009); dr. Ida Jelenko – ERICo (2011);
• mentor mladi raziskovalki v fazi usposabljanja: Katarina Flajšman – Gozdarski inštitut Slovenije (2012–2015).

Delo v strokovnih komisijah:

• predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo Lovske zveze Slovenije (LZS) od februarja 2012 naprej in član iste komisije v obdobju 2007–2008;
• član Strokovno-znanstvenega sveta LZS od leta 2010 naprej;
• član Uredniškega odbora glasila Lovec od leta 2007 naprej;
• član Komisije za mednarodne odnose LZS v obdobju 2002–2006;
• predsednik Komisije za izobraževanje Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin v obdobju 2002–2006 in predsednik izpitne komisije v isti zvezi od leta 2007 naprej;
• član ekspertne skupine za presojo lovskoupravljavskih načrtov območij (2011–2020);
• aktivna vloga na področju načrtovanja upravljanja s populacijami divjadi, med drugim kot zunanji ekspert pri pripravi »Navodil za usmerjanje razvoja populacij divjadi v Sloveniji«.


Pomembnejše mednarodno sodelovanje:

• predsedujoči organizacijskemu in znanstvenemu odboru mednarodne znanstvene konference o srnjadi (8th European Roe Deer Meeting, Velenje, 25.–29. 6. 2007), 85 udeležencev iz 16 evropskih držav;
• organizator in vodja znanstvenega odbora petih mednarodnih strokovno-znanstvenih posvetovanj o upravljanju z divjadjo, namenjenih neposrednemu prenosu novih znanstvenih spoznanj v prakso in izboljšanju upravljanja s populacijami: (i) srnjad (Velenje, 22. 11. 2008; 110 udeležencev iz 4 držav); (ii) divji prašič (Velenje, 17.–18. 9. 2010; 100 udeležencev iz 5 držav); (iii) jelenjad (Velenje, 12. 11. 2011; 107 udeležencev iz 7 držav); (iv) gams (Velenje, 22. 11. 2012; 95 udeležencev iz 6 držav); (v) mala divjad (Velenje, 21. 11. 1013; 90 udeležencev iz 4 držav);
• član znanstvenega odbora dveh mednarodnih konferenc, organiziranih v tujini: (i) »2nd Game and Ecology Conference«, Plitvice, Hrvaška, 17.–20. 10. 2007; (ii) »9th European Roe Deer Meeting«, Edinburgh, Škotska, 2.–5. 7. 2009;
• zunanji ekspert v projektu »Wildlife Health Monitoring« (nosilec: prof. dr. Alen Slavica, Veterinarska fakulteta Zagreb; 2007–2012);
• soizvajalec (gostujoči predavatelj) pri izvedbi poletne šole o upravljanju z divjadjo (Summer School in Wildlife Management) (Zagreb, Hrvaška, julij 2011 in julij 2012);
• predstavnik Slovenije na delavnici »European Wildlife Research – common future priorities and potential collaboration« (Stockholm, Švedska, 23.–24. 2. 2011);
• sodelavec pri izvedbi mednarodnega projekta »Take a Breath! Adaptation actions to reduce adverse health impacts of air pollution« v programu Central Europe (8 partnerjev; nosilec Central Mining Institute, Poljska; 2011–2014).

Ostali dosežki, strokovne sposobnosti, strokovne in znanstvene aktivnosti:
• osnovanje zbirke vzorcev izjemne vrednosti, tj. >100.000 čeljusti iz slovenskih lovišč izločenih prostoživečih parkljarjev v obdobju 2007–2012;
• avtor Kazalca okolja Slovenije (KOS – ARSO) »Izpostavljenost srnjadi kovinam (svincu, kadmiju) in fluoridom [ZD08]«;
• član razširjenega uredniškega odbora »Zbornika gozdarstva in lesarstva« (2006–2011);
• član uredniškega odbora »Zlatorogovega zbornika« po letu 2012;
• recenzent 14 znanstvenih člankov, objavljenih v uglednih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, in 9 znanstvenih člankov, objavljenih v domačih periodičnih publikacijah;
• recenzent v postopkih izbora mednarodnih in domačih projektov (npr. See-Era-Net-Plus; nekateri razpisi MVŠZT);
• recenzent enciklopedije »Divjad in lovstvo« in soavtor poglavja »Osnove ekologije divjadi« v isti monografiji (2012);
• nosilec »Pooblastila za opravljanje presoje tveganja za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prostoživečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih živali« za kopenske sesalce, ptiče, ribe in glive (Agencija RS za okolje, veljavnost do 17. 7. 2018);
• neposreden prenos najnovejših znanstvenih spoznanj o ekologiji divjadi in upravljanju s populacijami k neposrednim uporabnikom, in sicer prek: (i) izvedbe številnih (>40) predavanj, namenjenih upravljavcem s populacijami divjadi v Sloveniji in na Hrvaškem (npr. na 16. mednarodnem sejmu »Lov, ribolov, priroda, turizam«, Varaždin, 7. 10. 2011); (ii) večjega števila strokovnih člankov, objavljenih v reviji Lovec (18 člankov v obdobju 2008–2013).Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se