Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja


Status: zaključen
Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher
Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Sodelavci:

29875

 

Bajc Marko

14869

Dr.

Božič Gregor

11958

Dr.

Brus Robert

15493

Dr.

Čater Matjaž

15492

Dr.

Ferreira Andreja

37939

 

Finžgar Domen

21242

Dr.

Grebenc Tine

28855

 

Hrenko Melita

26070

Dr.

Jarni Kristjan

33222

Dr.

Kavčič Andreja

07127

Dr.

Kraigher Hojka

20842

Dr.

Marinšek Aleksander

28590

Dr.

Skudnik Mitja

38188

Dr.

Unuk Tina

24343

Dr.

Westergren Marjana

28401

Dr.

Železnik Peter

Partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (vodja prof. dr. Robert Brus)

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja (CRP V4-1616)
 
Trajanje: 1.10.2016 - 30.09.2019
Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije
Vodja iz soizvajalske organizacije: prof. dr. Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vsebinski spremljevalec: dr. Ana Jurše, MKGP
Financerji:
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (25 %)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (75 %)

Cilji projekta so:
 
    i) analizirati biologijo vrst gozdnega drevja, vključno z manjšinskimi, marginalnimi in tujerodnimi vrstami, ter njihovim pojavljanjem in primernostjo za uporabo v Sloveniji;
    ii) analizirati genetsko pestrost izbora provenienc gozdnega drevja in vmesne analize rezultatov genetskega monitoringa populacij gozdnega drevja;
    iii) razviti protokole pridobivanja, dodelave, shranjevanja, testiranja in uporabe GRM za izbrane vrste ter jih objaviti v posodobljeni izdaji Semenarskega praktikuma; pripraviti stroškovne analize in analize učinkov prilagojenih ukrepov obnove s sadnjo in setvijo z genetsko pestrim GRM izbranih vrst gozdnega drevja, analizirati različne tehnike sadnje in manipulacije sadik  gozdnega drevja, vzgojenih v posodah;
     iv) razviti prilagojene ukrepe nege in naravne obnove za izbrane gozdne tipe in drevesne vrste;
    v) pripraviti strokovne osnove in jih predstaviti ključnim deležnikom za razvoj sistemske podpore gozdnemu semenarstvu, ki bo omogočala kakovostno oskrbo z GRM za potrebe obnove gozdov, ter opredeliti ukrepe za prenos znanja in pobud za revitalizacijo gozdnega semenarstva in drevesničarstva.
 
Triletni projekt je potekal v okviru šestih vsebinsko zaokroženih delovnih skupin, v katerih so formalno sodelovali raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kot zunanji eksperti pa sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalci del, predvsem gozdni semenarji in drevesničarji iz področja RS ter sosednjih držav, ter sodelavci ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (MKGP) in evropskih programov in projektov.

Časovnica


Izbrane reference

1.01 Izvirni znanstveni članek

UNUK, Tina, MARTINOVIĆ, Tijana, FINŽGAR, Domen, ŠIBANC, Nataša, GREBENC, Tine, KRAIGHER, Hojka. Root-associated fungal communities from two phenologically contrasting Silver Fir (Abies alba Mill.) groups of trees. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2019, vol. 10, article 214, 11 str. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00214, doi: 10.3389/fpls.2019.00214. [COBISS.SI-ID 5324966], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 85.56, št. avtorjev: 4/6

JARNI, Kristjan, ŽGUR, Nika, MEHMEDOVIČ, Filip, BRUS, Robert. Možnosti pridobivanja in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala navadnega koprivovca (Celtis australis L.) v Sloveniji = Possibilities for producing and utilizing forest reproductive material of the European nettle tree (Celtis australis L.) in Slovenia. Acta silvae et ligni, ISSN 2335-3112. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 116, str. 33-41, ilustr. https://doi.org/10.20315/ASetL.116.3, doi: 10.20315/ASetL.116.3. [COBISS.SI-ID 5236646], [WoS do 4. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 15, št. avtorjev: 2/4

ŽELEZNIK, Peter, WESTERGREN, Marjana, BOŽIČ, Gregor, ELER, Klemen, BAJC, Marko, HELMISAARI, Heljä-Sisko, HORVATH, Aniko, KRAIGHER, Hojka. Root growth dynamics of three beech (Fagus sylvatica L.) provenances. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2018, vol. [v tisku], str. [v tisku], graf. prikazi, tabele. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.024, doi: 10.1016/j.foreco.2018.06.024. [COBISS.SI-ID 5146278], [JCR, SNIP, WoS do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 87.07, št. avtorjev: 5/8

WESTERGREN, Marjana, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka. Genetic diversity of core vs. peripheral Norway spruce native populations at a local scale in Slovenia. IForest, ISSN 1971-7458, 31. Jan. 2018, vol. 11, str. 104-110, ilustr. http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor2444-011, doi: 10.3832/ifor2444-011. [COBISS.SI-ID 4994982], [JCR, SNIP, WoS do 17. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 77.43, št. avtorjev: 3/3

ZAMORA, Juan Carlos, SVENSSON, Måns, KIRSCHNER, Roland, OLARIAGA IBARGUREN, Ibai, RYMAN, Svengunnar, PARRA, Luis Alberto, GEML, József, ROSLING, Anna, ADAMČÍK, Slavomír, GREBENC, Tine, et al. Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA fungus, ISSN 2210-6340, 2018, vol. 9, no. 1, str. 167-175. https://doi.org/10.5598/imafungus.2018.09.01.10, doi: 10.5598/imafungus.2018.09.01.10. [COBISS.SI-ID 5098406], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.15, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih

ROBSON, T. Matthew, BENITO GARZÓN, Marta, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka, et al. Phenotypic trait variation measured on European genetic trials of Fagus sylvatica L. Scientific data, ISSN 2052-4463, 31. Jul. 2018, vol. 5, str. 1-7, zvd., tabele. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.149, doi: 10.1038/sdata.2018.149. [COBISS.SI-ID 5157798], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.24, Scopus do 29. 12. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.12]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 18.74, št. avtorjev: 2/44

POPOVIC, Milica, GREGORI, Marco, VODNIK, Dominik, FERLAN, Mitja, MRAK, Tanja, ŠTRAUS, Ines, MCDOWELL, Nate G., KRAIGHER, Hojka, DE MARCO, Ario. Identification of stress biomarkers for drought and increased soil temperature in seedlings of European beech (Fagus sylvatica). Canadian journal of forest research, ISSN 0045-5067, Nov. 2017, vol. 47, num. 11, str. 1517-1526, ilustr. https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0530, doi: 10.1139/cjfr-2016-0530. [COBISS.SI-ID 4876966], [JCR, SNIP, WoS do 17. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 11. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10.85, št. avtorjev: 1/9

UNUK, Tina, GREBENC, Tine. Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal : a review approach = Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.) na naravnem območju razširjenosti : pregled. Folia biologica et geologica, ISSN 1855-7996. [Tiskana izd.], 2017, letn. 58, št. 1, str. 115-123, zvd., tabele. https://ojs.zrc-sazu.si/folia_bio_geo/article/view/5197, doi: 10.3986/fbg0025. [COBISS.SI-ID 41933101]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 30, št. avtorjev: 2/2

MAROLT, Uroš, BOŽIČ, Gregor, FERREIRA, Andreja, MLINŠEK, Gorazd, BRUS, Robert. Raziskava cempina (Pinus cembra L.) na robnem vzhodnem območju Alp v Sloveniji = Research on the Swiss stone pine (Pinus cembra L.) on the easternmost[!] edge of the Alps in Slovenia. Folia biologica et geologica, ISSN 1855-7996. [Tiskana izd.], 2017, vol. 58, iss. 2, str. 71-88, ilustr. https://doi.org/10.3986/fbg0029, doi: 10.3986/fbg0029. [COBISS.SI-ID 4914342]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 18, št. avtorjev: 3/5

JARNI, Kristjan, GAJŠEK, Domen, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka, BRUS, Robert. Izdelava registra plus dreves divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji = Establishment of Wild cherry (Prunus avium L.) plus tree rregister [!] in Slovenia. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], jun. 2017, letn. 75, št. 5/6, str. 264-272, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6388. [COBISS.SI-ID 4820390]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 24, št. avtorjev: 4/5

WESTERGREN, Marjana, BAJC, Marko, FINŽGAR, Domen, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka. Identifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala bukve s pomočjo molekularnih metod = Identification of forest reproductive material origin of European beech using molecular methods. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], sep. 2017, letn. 75, št. 7/8, str. 328-343, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8091. [COBISS.SI-ID 4858278]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 30, št. avtorjev: 5/5

MRAK, Tanja, KÜHDORF, Katja, GREBENC, Tine, ŠTRAUS, Ines, MÜNZENBERGER, Babette, KRAIGHER, Hojka. Scleroderma areolatum ectomycorrhiza on Fagus sylvatica L. Mycorrhiza, ISSN 0940-6360, 2017, vol. 27, iss. 3, str. 283-293, ilustr. https://doi.org/10.1007/s00572-016-0748-6, doi: 10.1007/s00572-016-0748-6. [COBISS.SI-ID 4609958], [JCR, SNIP, WoS do 15. 10. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 29. 10. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 31.54, št. avtorjev: 2/6

POPOVIC, Milica, ŠUŠTAR, Vid, GRIČAR, Jožica, ŠTRAUS, Ines, TORKAR, Gregor, KRAIGHER, Hojka, DE MARCO, Ario. Identification of environmental stress biomarkers in seedlings of European beech (Fagus sylvatica) and Scots pine (Pinus sylvestris). Canadian journal of forest research, ISSN 0045-5067, 2016, vol. 46, no. 1, str. 58-66, ilustr., doi: 10.1139/cjfr-2015-0274. [COBISS.SI-ID 4086011], [JCR, SNIP, WoS do 26. 11. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 28. 11. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 14.29, št. avtorjev: 1/7

MAROLT, Uroš, BOŽIČ, Gregor, FERREIRA, Andreja, BRUS, Robert. Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji = Present distribution and condition of Swiss Stone Pine (Pinus cembra L.) in Slovenia. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], maj 2016, letn. 74, št. 4, str. 171-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 4390822]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 22.5, št. avtorjev: 3/4

ŽELEZNIK, Peter, VILHAR, Urša, STARR, Mike, DE GROOT, Maarten, KRAIGHER, Hojka, 6th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Nagoya, 8th to 12th September. Fine root dynamics in Slovenian beech forests in relation to soil temperature and water availability. Trees, ISSN 0931-1890, 2016, vol. 30, no. 2, str. 375-384, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-015-1218-z, doi: 10.1007/s00468-015-1218-z. [COBISS.SI-ID 4155814], [JCR, SNIP, WoS do 9. 9. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.20, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.20]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40.2, št. avtorjev: 2/5

1.02 Pregledni znanstveni članek

KAVALIAUSKAS, Darius, FUSSI, Barbara, WESTERGREN, Marjana, ARAVANOPOULOS, Filipos, FINŽGAR, Domen, BAIER, Roland, ALIZOTI, Paraskevi, BOŽIČ, Gregor, AVRAMIDOU, Evangelia, KONNERT, Monika, KRAIGHER, Hojka. The interplay between forest management practices, genetic monitoring, and other long-term monitoring systems. Forests, ISSN 1999-4907, 10. Mar. 2018, vol. 9, iss. 3, str. 1-22. http://www.mdpi.com/1999-4907/9/3/133, doi: 10.3390/f9030133. [COBISS.SI-ID 5027750], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.15, Scopus do 29. 10. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.15]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 38.41, št. avtorjev: 4/11

FUSSI, Barbara, WESTERGREN, Marjana, ARAVANOPOULOS, Filipos, BAIER, Roland, KAVALIAUSKAS, Darius, FINŽGAR, Domen, ALIZOTI, Paraskevi, BOŽIČ, Gregor, AVRAMIDOU, Evangelia, KONNERT, Monika, KRAIGHER, Hojka. Forest genetic monitoring : an overview of concepts and definitions. Environmental monitoring and assessment, ISSN 0167-6369, 2016, vol. 188, iss. 8, article 493, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-016-5489-7, http://eprints.gozdis.si/id/eprint/2038, doi: 10.1007/s10661-016-5489-7. [COBISS.SI-ID 4487334], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.30, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.69]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 23.45, št. avtorjev: 4/11

FADY, Bruno, WESTERGREN, Marjana, KRAIGHER, Hojka, et al. Evolution-based approach needed for the conservation and silviculture of peripheral forest tree populations : Bruno Fady ... [et al.]. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2016, vol. 375, str. 66-75, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.05.015, doi: 10.1016/j.foreco.2016.05.015. [COBISS.SI-ID 4430502], [JCR, SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.39]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 20.08, št. avtorjev: 2/26

1.03 Kratki znanstveni prispevek

WESTERGREN, Marjana, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka. Trendi v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu v Sloveniji = Trends in forest seed and seedling production in Slovenia. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], maj 2017, letn. 75, št. 4, str. 184-191, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6350. [COBISS.SI-ID 4772006]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 24, št. avtorjev: 3/3

BRUS, Robert, KUTNAR, Lado. Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah v Sloveniji = Tree species for forest regeneration following natural disturbances in Slovenia. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], maj 2017, letn. 75, št. 4, str. 204-212, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6352. [COBISS.SI-ID 4773030]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 12, št. avtorjev: 1/2

1.04 Strokovni članek

PLANINŠEK, Špela, VOCHL, Saša, FLAJŠMAN, Katarina, VILHAR, Urša, ŽELEZNIK, Peter, HABIČ, Špela. Gozdna pedagogika : pot do vzgoje ljudi za trajnostni razvoj družbe = Forest pedagogics : a way of educating people for the sustainable development of society. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], feb. 2018, letn. 76, št. 1, str. 33-39, fotogr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8166. [COBISS.SI-ID 4992678]
kategorija: SU (S)
točke: 0.83, št. avtorjev: 1/6

BRUS, Robert, KUTNAR, Lado. Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah po Sloveniji. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija, ISSN 1318-4245, jun. 2018, letn. 86, št. 6, fotogr. [COBISS.SI-ID 5136550]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/2

UNUK, Tina, GREBENC, Tine, KRAIGHER, Hojka. Bringing Knowledge on Fir Species Together : (15. Mednarodna konferenca ekologije in gozdarstva jelke - Abies 2016). Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2016, letn. 74, št. 10, str. 445-446, ilustr. [COBISS.SI-ID 4638374]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 3/3

73. KRAIGHER, Hojka. Managing the change : the EUFORINNO and LIFEGENMON projects support adaptation of forest management

BRUS, Robert (avtor, fotograf). Naši gozdovi po žledu. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805. [Tiskana izd.], nov.-dec. 2016, letn. 79, [št.] 3/4, str. 98, 103-114, 185, ilustr. [COBISS.SI-ID 63219298]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se