Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev


Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Oddelek: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Sodelavci: Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, ki jih je uvedel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS, 2016), število, struktura in organiziranost gozdarskih podjetij spremenila. Na omenjenem področju je zato ključna presoja obstoječih podatkovnih virov, ki bo podlaga za oblikovanje novih politik, ukrepanje ob velikopovršinskih motnjah, zmanjševanje obsega sive ekonomije ter približevanje še večji profesionalizaciji del v gozdarstvu. Predvidevamo, da se bo trg gozdarskih storitev v prihodnosti še razvijal in širil, kar zahteva prenovo sistema spremljanja stanja in prilagoditve v politikah spodbud in podpor.

Glavni cilj projekta


Povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z izboljšanjem načina spremljanja stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (PRP). Do cilja bomo prišli s pomočjo temeljite analize stanja na področju izvajanja del v gozdovih, analize izvedenih ukrepov PRP (2007-2013) in razvoja izboljšane metodologije vrednotenja ukrepov ter izboljšanega sistema spremljanja stanja.

Glavni rezultat projekta


Predlogi za izboljšave obstoječega sistema spremljanja stanja in predlogi za spremljanje učinkov ukrepov PRP v prihodnosti. Pomembni rezultati projekta, ki so neposredno vezani na uresničevanje glavnega cilja projekta, so:

  • pregled obstoječih podatkov (DS2), analiza stanja na področju izvajanja del v gozdovih (DS3) in analiza ukrepov PRP (DS4) na omenjenem področju,
  • zbiranje in analiza dodatnih informacij (izvedba anket v okviru DS2, DS3 in DS4) ter
  • predlog izboljšav pri zbiranju podatkov (DS2 in DS3) ter predlog ukrepov in kazalnikov za spremljanje ukrepov PRP (DS4).
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se