Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Kickoff meeting in predstavitev projekta GoForMura


Gozdarski inštitut Slovenije, 5. marec 2015GoForMura
Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri


Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju. Zaradi ukrepov na Muri in na kmetijskih zemljiščih v 60. in 70. letih, poplavne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove ogroža znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje trajanja poplav.  Neugodno stanje habitatnega tipa obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja pa je posledica neustreznega gospodarjenja. Izginjanje vodnih in močvirnih habitatov tako ogroža dvoživke. Izginjanje hrasta in variabilna količina mrtvega lesa pa ogroža obstoj nekaterih vrst hroščev. V obravnavanih habitatnih tipih sta se pojavili tudi dve novi vrsti, vidra in bober, ki še nista dovolj proučena. Podobno neznano je tudi stanje nekaterih vrst ptic.
Namen projekta GoForMura je proučiti dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa in pridobiti več informacij o stanju populacij  izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri. Na osnovi spoznanj bodo nato izdelani upravljavski načrti za testni območji  Murska Šuma in Gornja Bistrica, kjer bodo izvedeni tudi varstveni ukrepi. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi monitoring ptic v neznanem stanju in monitoring ukrepov.

PROGRAM SREČANJA

Predstavitev projekta

09:00 – 9:30 Sprejem udeležencev
09:30 – 09:35 Uvodni pozdrav (Primož Simončič, direktor GIS)
09:35 – 09:45 Potek srečanja in kratka predstavitev projekta (Marko Kovač, GIS)
09:45 – 10:00 Predstavitev DS 2: Informiranje in obveščanje (Špela Planinšek, Saša Vochl, GIS)
10:00 – 10:15 Predstavitev DS 3: Varstveni ukrepi na terenu (Štefan Kovač, Branko Vajndorfer, ZGS)
10:15 – 10:35 Predstavitev DS 4: Spremljanje stanja (Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Maarten de Groot, GIS)
10:35 – 10:50 Predstavitev DS 5: Analiza stanja in izdelava upravljavskega načrta (Boštjan Mali, GIS)
10:50 – 11:30 Odmor

Srečanje projektnih partnerjev

11:30 – 11:45 Imenovanje upravnega in nadzornega odbora (moderator Andreja Ferreira, GIS)
11:45 – 12:00 Projektno poročanje (Polona Vukovič, Andreja Ferreira, GIS)
12:00 – 13:00 Razno – predlogi, vprašanja… (Marko Kovač in Andreja Ferreira, GIS)IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se